Vad är konstterapi?

Konst används i terapeutiskt syfte. Jag jobbar med målning, teckning och modellering som ett sätt att komma åt det inre och skapa nya upplevelser och erfarenheter. Det är inte orden som är i centrum utan färger, former, linjer och ytor blir verktyg för kommunikationen.

Skapandet ska vara fritt från prestation och gärna präglas av nyfikenhet och upptäckarglädje. Det kan också vara ett sätt att bearbeta smärtsamma livserfarenheter.

Färger är en direktport till känslolivet. Modellering ligger i gränsområdet mellan det kroppsliga och emotionella. Genom att skapa förändringar på pappret eller skulpturen förändras något i det inre, som i sin tur kan öppna nya möjligheter. Genom konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet i människan. Därifrån kan de processer som sätts igång även påverka det mentala respektive det kroppsliga området och ge ringar på vattnet i klientens liv. Som regel krävs regelbundna konstterapisessioner under flera veckor för att det ska vara verksamt på ett djupare plan för klienten.

Konstterapi har alltid till syfte att tilltala alla delar av människan; den fysiska kroppen, livskraften, känslor, tankar och framför allt den individuella kärnan i oss, vårt jag. Processen är alltid individuell och konstterapeutens uppgift är att vägleda, stötta, utmana och upptäcka vad som behöver stärkas och utvecklas för att läkning och balans ska uppnås.

För vem?

Det korta svaret är: för alla som har lust att prova.

Varje konstterapiförlopp är unikt och i individuell konstterapi anpassas allting till klientens förutsättningar, intresse och eventuella tidigare erfarenheter. I grupper och kursverksamhet finns ofta ett givet tema och ramar att utgå ifrån men alltid plats för den individuella friheten inom dessa.

Konstterapi kan vara ett verktyg i personlig utveckling, vid stress, psykosomatiska besvär eller för bearbeta själslig smärta. Konstterapi används vid både små och stora obalanser i kropp och psyke. Vid behov bör konstterapi kompletteras med sjukvård eller samtalsterapi.

Hur går det till?

Ett konstterapeutiskt förlopp kan se olika ut eftersom det alltid individanpassas till klienten. Vanligtvis får klienten första tillfället måla en fri bild, exempelvis med vattenfärg. Därefter, antingen vid samma tillfälle eller gången därpå, betraktar klienten och terapeuten bilden tillsammans. Utifrån bildbetraktande och det samtal som kanske uppstår väljs någon ingång inför nästa bild som klienten finner intressant att utforska. En mängd material, tekniker och teman är möjliga och det är konstterapeutens uppgift att ställa till förfogande något som kan gagna klienten i sin process och vara lyhörd för vart det leder. Det är givetvis alltid klienten som har tolkningsföreträde till sin bild eller skulptur.

Varför konst?

Att komma i kontakt med sin skaparkraft, känna skaparglädje och få utlopp för sin kreativitet är en förutsättning för hälsa och välbefinnande och stärker den självläkande kraften inom oss. Att finna eller utveckla sin kreativitet är ett sätt att ta hand om sin hälsa.

Antroposofisk konstterapi har ett än bredare perspektiv än själva uttryckandet av den egna skaparkraften och passar dessutom lika bra för den som aldrig har hållit i en pensel eller haft en klump lera i sin hand, som för den mer erfarne konstutövaren.  Konstterapi kan inspirera till fortsatt skapande, oavsett val av uttrycksmedel.

Varför konstterapi?

Många av oss är vana att analysera ett problem intellektuellt när det uppstår. Vi angriper ofta problemet på ett medvetet sätt, med vårt förstånd, och tänker på, eller pratar om det för att finna en lösning. Är problemet istället av medicinsk karaktär uppsöker vi sjukvård och i många fall intar vi medicin som verkar i kroppen helt oavsett vår intellektuella förståelse för processen.

Båda ovanstående förhållningssätt, det mentala och det fysiska, har sina berättigande. Men i de fall då de är otillräckliga erbjuder konstterapi en tredje väg. Genom konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet i människan. Därifrån kan de processer som sätts igång även påverka det mentala respektive det kroppsliga området. När någonting är i obalans behöver vi hitta nycklar, öppna portar och öva upp nya banor i vårt inre – ibland även i den yttre tillvaron. Konsten, färgerna, pappret, leran utgör en arena för experimenterande, träning i nya banor och uppövande av nya färdigheter som sprider sig som ringar på vattnet och erfarenheterna kan sedan tas med till andra områden i livet.